Dočasný obchod, který slouží pro usnadnění objednávek pro naše velkoobchodní zákazníky. Ceny u produktů se zobrazí po přihlášení. Pokud vám můžeme s čímkoliv pomoct, napište nám na info@monocoffee.cz nebo zavolejte.

Podmínky ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJ

1. ÚVOD

My, spolenost mono-coffee s.r.o., IO: 173 76 866, se sídlem Berlínská 1488/7, Hostiva, 102 00 Praha 10, zapsanv obchodním rejstíku vedeném Mstskm soudem v Praze, oddíl C, vloka 370855 (dále jen „monocoffee“) si velmi váíme Vaí dvry.

V tchto zásadách zjistíte, jak zpracováváme Vae osobní údaje, které získáváme v souvislosti s nákupem naeho zboí, vyuíváním naich slueb, v souvislosti s návtvou webovch stránek provozovanch spoleností monocoffee (https://www.monocoffee.cz), jakoi v nkterch dalích pípadech zpracování osobních údaj.

Tyto zásady se tkají zpracování Vaich osobních údaj, jakoto naich klient, zájemco nae zboí a sluby, spolupracovníka návtvníknámi provozovanch webovch stránek, a to vdy v rozsahu osobních údajodpovídajícím Vaemu postavení vůči nám.

Vekeré osobní údaje zpracováváme v souladu s právními pedpisy a klademe velkdraz na jejich bezpené uchovávání.

2. SPRÁVCE VAICH OSOBNÍCH ÚDAJ

page1image4045742448

Správcem Vaich osobních údajje spolenost mono-coffee s.r.o. Nae identifikaní údaje jsou následující:

Obchodní firma: IO:
Sídlo:
Zápis v OR:

mono-coffee s.r.o.
173 76 866
Berlínská 1488/7, Hostiva
, 102 00 Praha 10
obchodní rejst
ík vedenMstskm soudem v Praze, oddíl C, vloka 370855

Můžete se na nás kdykoliv obrátit dopisem zaslanm na adresu sídla monocoffee, na telefonním ísle +420 736 445 962 nebo emailem na adrese info@monocoffee.cz.

3. KONKRÉTNÍ PÍPADY ZPRACOVÁNÍ VAICH OSOBNÍCH ÚDAJ

monocoffee nabízí monost objednání zboí prostednictvím svého e-shopu, kternaleznete na internetové adrese https://www.monocoffee.cz. Objednávky lze

page1image4045811888

uinit (i) v rámci pihláeného uivatele, kdy si na naem e-shopu nejdíve vytvoíte úet (dále jen „Registrovanzákazník“), anebo (ii) vrámci nepihláeného zákazníka, kdy je objednávka uinna jako jednorázová bez registrace útu na naem e-shopu (dále jen „Neregistrovanzákazník“). Ke zpracování osobních údajNeregistrovanch a Registrovanch zákazníkl. 3.1. tchto Zásad.

Pro kávové milovníky dále takténabízíme kurzy pípravy kávy, a to kurz ureny pro nadence z ad laické veejnosti a kurz urenpro kávové odborníky z ád profesionál(dále jen „Úastník kurzu“). Ke zpracování osobních údajastníkkurzu – l. 3.2. tchto Zásad)

Mimo naich oficiálních kurzpoádáme rzné akce, kde se můžete o kávdozvdt spoustu zajímavch informací nebo si napíklad vyzkouet rzné druhy kávy (dále jen „Akce“ a „Úastník akce“). Ke zpracování osobních údajpi Akcích – l. 3.3. tchto Zásad.

SouasnVám nabízíme monost vyuití naich slueb na Vámi organizovanch akciích, kdy dovezeme nai dobrou kávu apímo k Vám a k Vaim hostm (dále jen „Catering“). Můžete si tak nai kávu vychutnat nap. na konferencích, veírcích i jinch událostech. Ke zpracování osobních údajpi Cateringu – l. 3.4. tchto Zásad.

Abychom mohli nabízet shora uvedené zboí a sluby v takovém rozsahu a kvalit, spolupracujeme s pelivvybranmi dodavateli, kteí nám pomáhají v realizaci naeho cíle (dále jen „Obchodní partner“). Ke zpracování osobních údajObchodních partnerl. 3.5. tchto Zásad.

To, co dláme, nás baví, a proto se neustále snaíme roziovat nai zákaznickou základnu a ukázat dalím lidem kouzlo naí kávy. Za tímto úelem aktivnvyhledáváme potencionální zákazníky, kteí by mohli mít zájem o vzájemnou spolupráci (dále jen „Potencionální zákazník“). Ke zpracování osobních údajPotencionálních zákazníkl. 3.6. tchto Zásad.

Pokud Vás zaujalo, to co dláme, a máte stejné nadení pro kávu jako my, uritse nám ozvte spolu s ivotopisem, a pokud budeme mít volnou pozici, uritsi s Vámi rádi popovídáme a pípadni zahájíme spolupráci (dále jen „Uchazeo práci“). Ke zpracování osobních údajUchazečů o – l. 3.7. tchto Zásad.

3.1. Zpracování osobních údajRegistrovanch a Neregistrovanch zákazník

3.1.1. Nakoupíte-li na naem e-shopu jakékoliv zboí, zpracováváme o Vás osobní údaje v rozsahu jméno, píjmení, datum narození, adresa bydlit, adresa pro doruení zboí, e-mailová adresa, telefonickkontakt, údaje o zakoupeném zboí a jeho cen. Pokud jste právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, budeme zpracovávat také údaje o Vaí obchodní firm, IO, DI, adrese sídla nebo místpodnikání, fakturaní adrese, identifikaní údaje

2

vaeho zástupce nebo jiné kontaktní osoby a údaje o ísle bankovního útu a kódu banky.

3.1.2. Zpracování tchto osobních údajje nezbytnm pedpokladem pro splnní kupní smlouvy a jedná se tak o zpracování, které nevyaduje Vásouhlas.

3.1.3.Pokud budeme objednané zboí doruovat na adresu uvedenou v objednávce, poskytneme Vae osobní údaje v rozsahu jméno, píjmení, telefonickkontakt a adresu pro doruení zboí také píslunému pepravci.

3.1.4.Vae údaje budeme zpracovávat za úelem:

3.1.4.1. realizace uzavené kupní smlouvy a dodání objednaného zboí na základplnní smlouvy, a to po dobu trvání záruní doby za dodané zboí;

3.1.4.2. plnní zákonnch povinností (zejména úetních a daovch), a to po dobu stanovenou v píslunch právních pedpisech;

3.1.4.3. ochrany práv a právem chránnch zájmspoívajících v ochranped pípadnmi soudními spory vyplvajícími z uzavench kupních smluv, na základnaich oprávnnch zájm, a to po dobu 4 let ode dne uplynutí záruní doby za zboí. Proti takovému zpracování jste oprávnni podat námitky (k tomu více viz l. 7.1.7. tchto Zásad).

3.1.5. V pípad, e od kupní smlouvy odstoupíte, budeme zpracovávat také íslo Vaeho bankovního útu, které nám pro úely vypoádání naich vzájemnch závazksdlíte. Tyto poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nutnou pro vrácení penz a proto, abychom prokázali, e Vám uhrazená ástka byla skutenvrácena, maximálnvak po dobu promlecí lhty vyplvající z obecnzávaznch právních pedpis. Poskytnutí tchto osobních údajje potebné pro vypoádání naich vzájemnch závazkpi odstoupení od smlouvy, a jedná se tak o zpracování, které nevyaduje Vásouhlas.

3.1.6.Své zboí neustále roziujeme, a proto budeme Vai e-mailovou adresu zpracovávat za úelem zasílání obchodních sdlení obsahujících novinky v naí nabídce zboí (pímmarketing). Takové zpracování provádíme na základnaeho oprávnného zájmu spoívajícího vnabízení novch produktnaim zákazníkm, tedy Vám. Tato obchodní sdlení Vám zasíláme po dobu 1 roku po objednání naeho zboí, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona . 480/2004 Sb., o nkterch slubách informaní spolenosti, ve znní pozdjích pedpis, neodmítnete zasílání naich obchodních sdlení nebo neodvoláte svj díve udlensouhlas. Proti takovému zpracování jste oprávnni podat námitky (k tomu více viz l. 7.1.7. tchto Zásad).

3

3.1.7. Pokud se rozhodnete na naem e-shopu zídit uivatelsket, budeme o Vás zpracovávat vedle shora uvedench údajtaké Vae uivatelské jméno, historii Vaich objednávek a informace o historii plateb a monostech plateb. Vechny Vae osobní údaje budeme zpracovávat za úelem:

3.1.7.1. realizace práv a povinností z kupní smlouvy (jako vpípadNeregistrovaného zákazníka);

3.1.7.2. vytvoení a správy Vaeho uivatelského útu,
a to na základ
(i) plnní smlouvy a (ii) Vaeho souhlasu, kterudlujete vytvoením uivatelského útu na naem e-shopu. Zpracování osobních údajprobíhá po dobu trvání Vaeho uivatelského útu. Váuivatelsket jste oprávnni kdykoliv zruit, a tím dojde také k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údaj(viz l. 7.1.6. tchto Zásad). Tato skutenost se vak nedotká naeho oprávnní zpracovávat Vae osobní údaje na základjiného právního titulu (viz l. 3.1.4. tchto Zásad).

3.1.8. Zpracování osobních údajje nezbytnm pedpokladem pro vytvoení útu, a proto jivytvoením uivatelského útu dáváte souasnsouhlas se zpracováním osobních údaj.

3.1.9. Vytvoení uivatelského útu není nezbytnnutné pro uinní objednávky na naem e-shopu, a pokud si jej nevytvoíte, neplyne ztoho ádné znevhodnní i sankce a nae produkty si můžete objednat i jako Neregistrovanzákazník.

3.2. Zpracování osobních údajastníkkurzu

3.2.1. Pihlásíte-li se v rámci naí nabídky do nkterého z kurzna pípravu kávy, zpracováváme o Vás osobní údaje v rozsahu vyplnného pihlaovacího formuláe, a to: jméno, píjmení, telefonní íslo, e-mailová adresa, píp. fakturaní údaje, údaj o zpsobu platby, údaj o provedení platby, údaj o absolvování kurzu.

3.2.2.Vae osobní údaje zpracováváme, abychom Vám byli schopni poskytnout námi nabízenkurz, a to na základprávního titulu plnní smlouvy. Zpracování probíhá po dobu poskytování kurzu, nejdéle vak po dobu 1 msíce ode dne absolvování kurzu.

3.2.3.Zpracování Vaich údajje nezbytnm pedpokladem pro pihláení se na kurz a jeho absolvování, a proto Vásouhlas není nutn.

3.2.4. V návaznosti na plnní naich zákonnch povinností zpracováváme Vae osobní údaje také za úelem plnní povinností nám vyplvajících ze zákona, a to zejména daovch a úetních. Zpracování probíhá po dobu stanovenou v píslunch právních pedpisech.

4

3.2.5. V pípad, e od smlouvy o poskytnutí kurzu odstoupíte, budeme zpracovávat také íslo Vaeho bankovního útu, které nám pro úely vypoádání naich vzájemnch závazksdlíte. Tyto poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nutnou pro vrácení penz a proto, abychom prokázali, e Vám uhrazená ástka byla skutenvrácena, maximálnvak po dobu promlecí lhty vyplvající z obecnzávaznch právních pedpis. Poskytnutí tchto osobních údajje potebné pro vypoádání naich vzájemnch závazkpi odstoupení od smlouvy, a jedná se tak o zpracování, které nevyaduje Vásouhlas.

3.2.6. Nae kurzy neustále roziujeme a zlepujeme, a proto budeme Vai e- mailovou adresu zpracovávat za úelem zasílání obchodních sdlení obsahujících novinky v naí nabídce kurz(pímmarketing). Takové zpracování provádíme na základnaeho oprávnného zájmu spoívajícího v nabízení novch slueb naim zákazníkm, tedy Vám. Tato obchodní sdlení Vám zasíláme po dobu 1 roku po absolvování naeho kurzu, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona . 480/2004 Sb., o nkterch slubách informaní spolenosti, ve znní pozdjích pedpis, neodmítnete zasílání naich obchodních sdlení nebo neodvoláte svj díve udlensouhlas. Proti takovému zpracování jste oprávnni podat námitky (k tomu více viz l. 7.1.7. tchto Zásad).

3.2.7.Vae osobní údaje dále zpracováváme za úelem ochrany práv a právem chránnch zájmspoívajících v ochranped pípadnmi soudními spory vyplvajícími z uzavench smluv o poskytnutí kurz, na základnaich oprávnnch zájm, a to po dobu 4 let ode dne absolvování kurzu. Proti takovému zpracování jste oprávnni podat námitky (k tomu více viz l. 7.1.7. tchto Zásad).

3.3. Zpracování osobních údajastníkakcí

3.3.1. Pihlásíte-li se na njakou z námi organizovanch Akcí, zpracováváme o Vás osobní údaje v rozsahu vyplnného pihlaovacího formuláe, a to: jméno, píjmení, firma, telefonní íslo, e-mailová adresa, údaj o termínu, kdy jste se úastnili Akce.

3.3.2.Vae osobní údaje zpracováváme, abychom Vás zaregistrovali na Akci a byli schopni Vás identifikovat a pustit Vás na ni. Zpracování probíhá na základprávního titulu Vaeho souhlasu se zpracováním osobních údaj, kterudlujete tím, e dobrovolnvyplníte své údaje do pihlaovacího formuláe a formulánám odelete. Zpracování probíhá do uskutenní Akce, nejdéle vak po dobu 1 msíce ode dne uskutenní Akce.

3.3.3.Abyste se mohli zúastnit naich Akcí, musíme Vás na nzaregistrovat a k tomu potebujeme Vae osobní údaje. Pokud si Vázájem úastnit se Akce

5

rozmyslíte, máte právo svj souhlas kdykoliv odvolat (k tomu více viz l. 7.1.6. tchto Zásad).

3.3.4. Vzhledem k tomu, e se snaíme neustále vymýšlet nco nového a organizovat pro Vás nové Akce, budeme Vai e-mailovou adresu zpracovávat za úelem zasílání obchodních sdlení obsahujících novinky v naí nabídce kurz(pímmarketing). Takové zpracování provádíme na základnaeho oprávnného zájmu spoívajícího v nabízení novch slueb naim zákazníkm, tedy Vám. Tato obchodní sdlení Vám zasíláme po dobu 1 roku ode dne uskutenní Akce, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona . 480/2004 Sb., o nkterch slubách informaní spolenosti, ve znní pozdjích pedpis, neodmítnete zasílání naich obchodních sdlení nebo neodvoláte svj díve udlensouhlas. Proti takovému zpracování jste oprávnni podat námitky (k tomu více viz l. 7.1.7. tchto Zásad).

3.3.5. Vae osobní údaje dále zpracováváme za úelem ochrany práv a právem chránnch zájmspoívajících v ochranped pípadnmi soudními spory vyplvajícími z uzavench smluv o poskytnutí kurz, na základnaich oprávnnch zájm, a to po dobu 4 let ode dne absolvování kurzu. Proti takovému zpracování jste oprávnni podat námitky (k tomu více viz l. 7.1.7. tchto Zásad).

3.4. ZpracováníosobníchúdajvrámciCateringu

3.4.1.Vyuijete-li naí sluby Cateringu, zpracováváme Vae osobní údaje vrozsahu objednávkového formuláe, tedy jméno, píjmení, e-mailová adresa, telefonní íslo, íslo bankovního útu.

3.4.2. Vae osobní údaje zpracováváme, abychom Vám byli schopni poskytnout námi nabízenCatering, a to na základprávního titulu plnní smlouvy. Zpracování probíhá po dobu plnní smlouvy o poskytnutí Cateringu.

3.4.3. V návaznosti na plnní naich zákonnch povinností zpracováváme Vae osobní údaje také za úelem plnní povinností nám vyplvajících ze zákona, a to zejména daovch a úetních. Zpracování probíhá po dobu stanovenou v píslunch právních pedpisech.

3.4.4. Zpracování Vaich údajje nezbytnm pedpokladem pro poskytnutí Cateringu, a proto Vásouhlas není nutn.

3.4.5. V pípad, e od smlouvy o poskytnutí Cateringu odstoupíte, budeme zpracovávat také íslo Vaeho bankovního útu, které nám pro úely vypoádání naich vzájemnch závazksdlíte. Tyto poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nutnou pro vrácení penz a proto, abychom prokázali, e Vám uhrazená ástka byla skutenvrácena, maximálnvak po dobu promlecí lhty vyplvající z obecnzávaznch

6

právních pedpis. Poskytnutí tchto osobních údajje potebné pro vypoádání naich vzájemnch závazkpi odstoupení od smlouvy, a jedná se tak o zpracování, které nevyaduje Vásouhlas.

3.4.6. Nai nabídku slueb neustále roziujeme a zlepujeme, a proto budeme Vai e-mailovou adresu zpracovávat za úelem zasílání obchodních sdlení obsahujících novinky v naí nabídce (pímmarketing). Takové zpracování provádíme na základnaeho oprávnného zájmu spoívajícího v nabízení novch slueb naim zákazníkm, tedy Vám. Tato obchodní sdlení Vám zasíláme po dobu 1 roku po poskytnutí Cateringu, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona . 480/2004 Sb., o nkterch slubách informaní spolenosti, ve znní pozdjích pedpis, neodmítnete zasílání naich obchodních sdlení nebo neodvoláte svj díve udlensouhlas. Proti takovému zpracování jste oprávnni podat námitky (k tomu více viz l. 7.1.7. tchto Zásad).

3.4.7. Vae osobní údaje dále zpracováváme za úelem ochrany práv a právem chránnch zájmspoívajících v ochranped pípadnmi soudními spory vyplvajícími z uzavench smluv o poskytnutí Cateringu, na základnaich oprávnnch zájm, a to po dobu 4 let ode dne poskytnutí Cateringu. Proti takovému zpracování jste oprávnni podat námitky (k tomu více viz l. 7.1.7. tchto Zásad).

3.5. Zpracování osobních údajObchodních partner

3.5.1. Spolupracujete-li s námi jako fyzická osoba podnikající, ajiv jakémkoli stádiu procesu pípravy naeho zboi poskytování naich slueb, zpracováváme Vae údaje v rozsahu jméno, píjmení, firma (je-li odliná od jména a píjmení), IO, píp. DI, sídlo (píp. adresy provozoven), telefonní íslo, e-mailovou adresu, íslo bankovního útu.

3.5.2. Vae osobní údaje zpracováváme, abychom byli schopni realizovat nai spolupráci, tedy zejména Vám poskytnout souinnost pi Vaem plnní a zaplatit Vám smluvenou odmnu, a to na základprávního titulu plnní smlouvy. Zpracování probíhá po dobu trvání naí vzájemné spolupráce.

3.5.3. Zpracování Vaich údajje nezbytnm pedpokladem pro realizaci naí spolupráce (poskytnutí souinnosti pi Vaem plnní a zaplacení smluvené odmny), a proto Vásouhlas není nutn.

3.5.4. Z naí spolupráce nám plynou urité zákonné povinnosti (zejména úetní a daové) a právna základa za úelem jejich ádného plnní zpracováváme Vae osobní údaje. Zpracování probíhá po dobu stanovenou v píslunch právních pedpisech.

3.5.5. Vae osobní údaje dále zpracováváme za úelem ochrany práv a právem chránnch zájmspoívajících v ochranped pípadnmi soudními spory

7

vyplvajícími z uzavench smluv o spolupráci, na základnaich oprávnnch zájm, a to po dobu 4 let ode dne ukonení naí spolupráce. Proti takovému zpracování jste oprávnni podat námitky (k tomu více viz l. 7.1.7. tchto Zásad).

3.5.6. Osobní údaje Obchodních partnernepracováváme pro úely marketingu.

3.6. Zpracování osobních údajpi oslovování Potencionálních zákazník

3.6.1.Abychom mohli rst a nabízet svou dobrou kávu irímu okruhu lidí, procházíme veejndostupné zdroje a vyhodnocujeme, zda byste zrovna Vy nemli zájem s námi spolupracovat. Pokud dospjeme k závru, e byste mohli o nae produkty a/nebo sluby projevit zájem, kontaktujeme Vás na Vámi zveejnném údaji (butelefonicky nebo e-mailem) s nabídkou osobní schzky, kde Vám rádi popíeme nai innost. Vae osobní údaje, které uijeme, abychom Vás kontaktovali, zpracováváme na základnaeho oprávnného zájmu získávání novch klienta zákazník. Proti takovému zpracování jste oprávnni podat námitky (k tomu více viz l. 7.1.7. tchto Zásad).

3.6.2. V pípad, e nebudete mít zájem s námi spolupracovat a/nebo na nai nabídku nebudete více jak 1 msíc reagovat, Vae údaje ihned pestaneme zpracovávat.

3.6.3. V pípad, e projevíte zájem o nai nabídku, zahrneme Vás do naeho systému klient/zákazník, kam budou postupndoplnny jiné Vae osobní údaje jako nap. doruovací adresa, fakturaní adresa a jiné údaje nezbytné pro plnní naich povinností ze smlouvy. V takovém pípadbudeme Vae osobní údaje zpracovávat jako Neregistrovaného/Registrovaného zákazníka (viz l. 3.1. tchto Zásad).

3.7. Zpracování osobních údajUchazečů o práci

3.7.1. Pokud nám prostednictvím e-mailu dorueného na nai e-mailovou adresu poskytne Uchazeo práci svj ivotopis, budeme zpracovávat jeho osobní údaje v jím poskytnutém rozsahu.

3.7.2.V rozsahu, v jakém zpracováváme osobní údaje Uchazee o práci pro úely uloení jeho ivotopisu v naí personální databázi a vybrání nového vhodného zamstnance, jsme v postavení správce osobních údaj.

3.7.3.Rozsah zpracovávanch osobních údajse v kadém konkrétním pípadlií, ale standardnse jedná o jméno, píjmení, datum narození, adresu bydlit, e-mailovou adresu, telefonní kontakt a údaje o dosaeném vzdlání a odborné a profesní zpsobilosti. ivotopis Uchazee o práci si uloíme do naí databáze, do které v návaznosti na dalí konzultace s Uchazeem o práci

8

můžeme doplnit dalí poskytnuté údaje – napíklad údaje o platovém oekávání i záznamy z naich pohovor.

3.7.4. Vechny tyto údaje zpracováváme na základsouhlasu Uchazee o práci, kterUchazeo práci udluje jitím, e nám pole svj ivotopis i nás jinak kontaktuje se zájmem u nás pracovat. Zpracování probíhá za úelem uloeníivotopisa dalích osobních údajv naí personální databázi a vbru naeho nového zamstnance, a to ado skonení vbrového ízení, nebo pokud ádné zrovna neprobíhá, pak do doby, netento souhlas se zpracováním osobních údajUchazeo práci odvolá, maximálnvak do doby 1 roku ode dne zaslání ivotopisu. Pokud pestanete mít zájem u nás pracovat, máte právo svj souhlas kdykoliv odvolat (k tomu více viz l. 7.1.6. tchto Zásad).

3.7.5.Pokud se stane, e na ivotopis Uchazee o práci, resp. pracovní profil, narazíme jinak netím, e nám jej dám Uchazeo práci aktivnzale nebo e nás sám kontaktuje, a z okolností bude vyplvat, e Uchazeo práci má zájem o pracovní pozici, kterou zamýšlíme obsadit, můžeme Uchazee o práci kontaktovat sami. Pi prvním kontaktu s Uchazeem o práci jej poádáme o souhlas se zpracováním osobních údaj. Do doby tohoto prvního kontaktu budeme o Uchazei o práci zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu nezbytném pro navázání kontaktu, tedy v rozsahu jména a píjmení, e- mailové adresy a telefonního ísla, a to na základoprávnného zájmu, kterspoívá ve vyhledání nového vhodného zamstnance, kterm můžete bt Vy. Délka zpracování osobních údajUchazee o práci z titulu oprávnného zájmu nepekroí 3 msíce. Pokud nám po prvním kontaktu s Uchazeem o práci udlí Uchazeo práci souhlas se zpracováním osobních údaj, budeme jeho osobní údaje dále zpracovávat na základsouhlasu zpsobem popsanm výše. Pokud nám souhlas pi prvním kontaktu Uchazeo práci neudlí, jeho osobní údaje vymaeme. Proti takovému zpracování jste oprávnni podat námitky (k tomu více viz l. 7.1.7. tchto Zásad).

3.7.6. Osobní údaje Uchazee o práci nezpracováváme pro úely marketingu.

3.8. Zpracování údajv souvislosti s návtvou naich provozoven

3.8.1. Vechny nae provozovny hlídáme kamerovm systémem. Kamery do tchto míst umísujeme z dvodu ochrany naich oprávnnch zájm, ktermi jsou prevence vzniku kod a ochrana majetku. Provoz kamerovch systémsi zajišťujeme zcela sami a nedochází k jejich zpracování ádnm dalím tetím subjektem. K záznamm a serverm, na kterch jsou tyto záznamy uloeny, mají pístup pouze nai vedoucí zamstnanci a násprávce IT. Prostory, kde máme kamery umístny, jsou vdy ádnoznaeny. Kamerové záznamy z naich provozoven a okolí jsou zpracovávány maximálnpo dobu 3 tdndnode dne jejich poízení a následnjsou znieny. Proti takovému

9

zpracování jste oprávnni podat námitky (k tomu více viz l. 7.1.7. tchto Zásad).

3.9. Zpracování údajv souvislosti s návtvou naich webovch stránek

3.9.1. V souvislosti s prohlíením naich webovch stránek zpracováváme protokolové soubory o pístupu k tmto webovm stránkám, a to: webové stránky, odkud k nám jdete, IP-adresu, datum a dobu pístupu, údaje o Vaem prohlíei a operaním systému.

3.9.2. Tyto údaje zpracováváme za úelem ochrany naich oprávnnch zájmspoívajících vzajitní ochrany webovch stránek a zlepení jejich fungování.

3.9.3. Tyto protokolové soubory zpracováváme bez Vaeho souhlasu a uchováváme je po dobu 1 msíce od návtvy webové stránky.

3.9.4. Pouití souborcookies. Abychom zlepili fungování naich webovch stránek a optimalizovali nae aktivity pouíváme na naich webovch stránkách cookies. Cookie je malsoubor, kterwebová stránka ukládá na Vápevndisk. Získané informace mohou zahrnovat adresu IP pipojujícího se poítae nebo typ pouitého prohlíee. Cookie slouí k rozliování jednotlivch uivatelpistupujících knaim webovm stránkám a neumožňují bez dalího osobní identifikaci uivatelwebové stránky. V pípad, e nesouhlasíte se shromažďováním Cookies, můžete v nastavení svého prohlíee jejich pouívání zakázat.

page10image4045170112

3.9.5. Analytické sluby Google. K analze webovch stránek pomocí cookie souborpouíváme slubu Google Analytics poskytovanou spoleností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ped pedáním údajtéto spolenosti osobní údaje striktnanonymizujeme a této spolenosti za úelem analzy pedáváme jijen zkrácené IP adresy, na jejichzákladnení moná identifikace konkrétních osob.

I pesto, e ke shora uvedenému zpracovávání nepotebujeme Vásouhlas, můžete sbru cookies a analze Google Analytics zabránit, a to napíklad zmnou nastavení Vaeho prohlíee, nebo instalací speciálního pluginu do Vaeho prohlíee.

4. PEDÁVÁNÍ VAICH OSOBNÍCH ÚDAJ

Vzhledem k tomu, e v rámci naeho fungování vyuíváme také slueb jinch osob, může se stát, e i Vae osobní údaje budou tmto jinm osobám pedány.

page10image4044938784

10

Tmito jinmi osobami, kteí se spolens naimi zamstnanci podílí na poskytování naich slueb jsou zejména spolenosti zajišťující pro nás technickou a IT podporu nebo innost znalc, úetních, advokátaauditor. Takték vystavování daovch dokladvyuíváme fakturaního programu provozovaného tetí osobou. Tyto dalí osoby jsou v postavení zpracovatelanebo v postavení píjemcosobních údaj.

Vae osobní údaje tmto zpracovatelm pedáváme vdy pouze v míe nezbytné pro úely zpracování a vhradnza úelem poskytování naich slueb. Za konkrétního zpracovatele vybíráme pouze takové osoby, které nám poskytnou maximální záruky otechnickém a organizaním zabezpeení ochrany pedávanch osobních údaj. Se vemi zpracovateli máme uzavené smlouvy a ádnnázpracovatel není oprávnn vyuívat poskytnuté osobní údaje pro své vlastní, marketingové i jakékoliv jiné úely. Zpracovateli jsou fyzické osoby a spolenosti se sídlem jak na území eské republiky, tak se sídlem v lenském státEvropské unie. K pedání a zpracování osobních údajv zemích mimo území Evropské unie dochází pouze v nebytnch pípadech a vhradnzabezpeenm zpsobem, a to zejména za úelem jejich uloení na internetovch uloitích. K takovému ukládání dochází pi provozování naeho webuhttps://www.monocoffee.cz, ktervyuívá webhostingu prostednictvím spolenosti Vultr Holdings Corporation, se sídlem 14 Cliffwood Ave Suite 300, Metropark South, Matawan, NJ 07747 se naí spolenosti smluvnzavázala zpracovávat osobní údaje pouze na území Evropské unie, ledae je takové pedání nezbytné pro fungování samotné sluby.

K ádnému fungování naeho interního systému vyuíváme sluby internetového uloitMicrosoft Azure Cloud provozovaného spoleností Microsoft Corporation, se sídlem One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399. Pedávání osobních údajspolenosti Microsoft Corporation se uskutečňuje na základrozhodnutí Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. ervence 2016 podle smrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované títem EU–USA na ochranu soukromí, ke kterému spolenost Microsoft Corporation pistoupila, a je tak zajitna naprostá ochrana osobních údajpedávanch mimo území Evropské unie.

5. ZPSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ

page11image4088767840

Vae osobní údaje zpracováváme automatizovani manuálna vedeme záznamy o innostech zpracování. Zpracování osobních údajzahrnuje zejména jejich shromažďování, ukládání, zpístupování, kopírování, ení, úpravu, pozměňování, aktualizaci, tídní, vyhledávání, pouívání, uchovávání, blokování a likvidaci.

6. OCHRANA VAICH ÚDAJ

11

Pijímáme vekerá technická a organizaní opatení k zabezpeení ochrany osobních údaja k vylouení monosti neoprávnného nebo nahodilého pístupu k osobním údajm, k jejich zmn, zniení i ztrát, neoprávnnm penosm, k jejich jinému neoprávnnému zpracování, jakoi k jinému zneuití osobních údaj. Dodrujeme vechny povinnosti stanovené nám obecnzávaznmi právními pedpisy v oblasti ochrany osobních údaj.

Pouíváme moderní bezpenostní a kontrolní mechanismy zajišťující maximální monou ochranu dat. Vechny osoby, které s osobními údaji picházejí do styku v rámci plnní svch pracovních i smluvnpevzatch povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlenlivosti.

7. PRÁVA SPOJENÁ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJ

Vae údaje zpracováváme transparentním zpsobem, to znamená, e vdy víte, k jakému úelu mohou bt Vae údaje pouity, kdo údaje zpracovává a kdo je spravuje.

V souvislosti se zpracováním osobních údajmáte pi naplnní pedpokladstanovench právními pedpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údaj, která plnrespektujeme:

7.1.1. Právo na pístup k osobním údajm. Máte právo obdret od nás bezplatnna základVaádosti informace o tom, zda Vae osobní údaje jsou i nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat pístup k tmto osobním údajm. Na vyádání Vám tak vdy poskytneme vekeré informace o zpracování tch osobních údaj, kde jsme v pozici správce osobních údaj.

page12image4103310848

7.1.2. Právo na opravu zpracovávanch osobních údaj. Pokud zjistíte, e jsou Vae osobní údaje nepesně či chybnzpracovávány, kontaktuje nás, a my je neprodlenopravíme.

page12image4103332864

7.1.3. Právo na vmaz zpracovávanch osobních údaj. Pokud pomine úel, pro kterosobní údaje zpracováváme, automaticky Vae osobní údaje anonymizujeme nebo zlikvidujeme. Pokud o Vás zpracováváme osobní údaje na základVaeho souhlasu a Vy nám souhlas odvoláte, Vae osobní údaje vymaeme. Právo na vmaz ale není absolutní a pokud máme njakou objektivní povinnost údaje dále uchovávat (nap. vedení úetnictví), dojde k vmazu jen tch osobních údaj, které nejsou jinadále potebné pro pvodní úely zpracování.

page12image4103395136

7.1.4.Právo na omezení zpracování osobních údaj. Máte právo na to, abychom zpracování osobních údajomezili, pokud:

page12image4103410512

7.1.4.1. popíráte pesnost osobních údaj, a to na dobu potebnou k tomu, abychom mohli pesnost osobních údajověřit, nebo

12

7.1.4.2. zpracováníjeprotiprávníaodmítátevmazosobníchúdajaádáte místo toho o omezení jejich pouití;

7.1.4.3. osobníúdajejinepotebujemeproúelyzpracování,aleVyjeodnás poadujete pro urení, vkon nebo obhajobu Vaich právních nárok;

7.1.4.4. jste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda nae oprávnné dvody pevaují nad Vaimi oprávnnmi dvody.

7.1.5. Právo na penositelnost osobních údaj. Pokud zpracováváme Vae osobní údaje automatizovanm zpsobem na základVaeho souhlasu nebo smlouvy, máte právo na kopii svch osobních údaj, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžnpouívaném a strojově čitelném formátu, kterbude doruen Vám nebo jiné osob.

page13image4103239872

7.1.6. Právo odvolat souhlas se zpracováním. Pokud je souhlas právním základem pro písluné zpracování osobních údaj, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat (nap. v pípadzpracování dle . 3.3.3., 3.7.4., tchto Zásad).

page13image4103267872

7.1.7.Právo vznést námitku proti zpracování. Pi naplnní pedpokladstanovench právními pedpisy máte dále právo vznést námitku proti zpracování Vaich osobních údaj, pokud právním základem zpracování jsou nae oprávnné zájmy (zejména v pípadpímého marketingu). Právo podat námitky máte nap. v pípadech zpracování dle l. 3.1.6., 3.2.6.,3.3.4., 3.4.6., 3.6.1., 3.7.5. tchto Zásad.

page13image4095785312

7.1.8.Automatizovaní rozhodování, vetnprofilování. Pi zpracování osobních údajnaí spoleností nedochází k rozhodování zaloeném vhradnna automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mlo právní úinky nebo by se jinak vznamndotkalo subjektúdaj, jejichosobní údaje zpracováváme dle tchto zásad.

page13image4095825264

7.1.9. Právo podat stínost. Domníváte-li se, e byly pi zpracování Vaich osobních údajporueny právní pedpisy o ochranosobních údaj, máte právo se svojí stíností obrátit na dozorovorgán v lenském státsvého obvyklého bydlit, v místvkonu zamstnání nebo v míst, kde dolo k údajnému poruení. Veské republice je dozorovm orgánem Úad pro ochranu osobních údaj, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz/.

Vae práva, stejnjako stínosti, můžete uplatnit písemně či e-mailem u naí spolenosti, jakoto správce osobních údaj, a to na kontaktních údajích uvedench výše.

page13image4095900032 page13image4095900336

8. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJ

Nae spolenost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údaj.

13

9. ÚINNOST ZÁSAD

Tyto Zásady ochrany osobních údajjsou úinné od 25. 5. 2018 a jsou k dispozici on-line na naich webovch stránkách nebo na vyádání v naem sídle.

Pokud vyvstane poteba aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údaj, budeme Vás informovat o vech podstatnch zmnách.

14

Zpět do obchodu