Dočasný obchod, který slouží pro usnadnění objednávek pro naše velkoobchodní zákazníky. Ceny u produktů se zobrazí po přihlášení. Pokud vám můžeme s čímkoliv pomoct, napište nám na info@monocoffee.cz nebo zavolejte.

Obchodní podmínky

VEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní spolenosti mono-coffee s.r.o.

se sídlem Berlínská 1488/7, Hostiva, 102 00 Praha 10
I
O: 173 76 866
zapsané v obchodním rejst
íku vedeném Mstskm soudem v Praze, oddíl C, vloka 370855

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. I.1.  Tyto veobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní spolenosti mono-coffee s.r.o., sesídlem Berlínská 1488/7, Hostiva, 102 00 Praha 10, IO: 173 76 866, zapsané v obchodním rejstíku vedeném Mstskm soudem v Praze, oddíl C, vloka 370855 (dále jen „prodávající“) upravují ve smyslu § 1751 odst. 1 zákona . 89/2012 Sb., obanského zákoníku, ve znní pozdjích pedpis(dále jen „OZ“) práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavením a plnním kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) distanním zpsobem, a to prostednictvím e-shopu (internetového obchodu) prodávajícího (dále jen „e- shop“). E-shop je prodávajícím provozován na internetové adrese https://www.monocoffee.cz / (dále jen „web“).

 2. I.2.  VOP se aplikují na vechny pípady, kdy jakákoliv tetí osoba má v úmyslu nakoupit zboí od prodávajícího, tedy i na pípady, kdy tetí osoba vystupuje jako podnikatel a jedná v rámci své podnikatelské innosti.

 3. I.3.  Znní VOP nevyluuje monost smluvních stran sjednat si v kupní smlouvjinou, odlinou úpravu. Odchylná ujednání v kupní smlouvmají pednost ped znním VOP.

 4. I.4.  VOP jsou nedílnou souástí kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavírána v eském jazyce. Kupní smlouva a VOP je vyhotovena v eském jazyce.

 5. I.5.  Prodávající si vyhrazuje právo znní VOP mnit i doplovat. Práva a povinnosti vzniklá po dobu úinnosti pedchozího znní VOP tím nejsou dotena.

II. ÚET KUPUJÍCÍHO

II.1. Web prodávajícího umožňuje kupujícímu vytvoit si svj uivatelsket pro úely uskutečňování nákupna webu prodávajícího (dále jen „úet“). Pro vytvoení útu je nezbytná registrace uivatele prostednictvím zadání jména, píjmení, e-mailové adresy. V rámci útu kupujícího je kupující oprávnn po svém pihláení init na webu objednávky zboí prodávajícího. Kupující je oprávnn provádt objednávky zboí prodávajícího také bez vytvoení útu.

page1image4045774752

1 / 11

 1. II.2.  Kupující je povinen pi vytvoení útu a/nebo pi objednávání zboí kupujícího uvádt správné a pravdivé údaje. Vpípadzmny údajuvedench vútu kupujícího je kupující povinen je bezodkladnzmnit tak, aby odpovídaly skutenosti. Prodávající spravuje úet kupujícího, jakoi jeho objednávky spoléhaje na správnost údaj.

 2. II.3.  Pro pihláení do útu kupujícího je vyadována identifikace kupujícího prostednictvím uvedení uivatelského jména a hesla. Kupující jepovinen zachovávat mlenlivost o údajích nezbytnch k pístupu do jeho útu a zárovekupující není oprávnn umonit pihláení do útu a /nebo jeho uívání tetím osobám.

 3. II.4.  Prodávající je oprávnn úet kupujícího zruit, a to v pípad:

  1. II.4.1  nevyuívání útu kupujícím po dobu nejmén5 let;

  2. II.4.2  poruení kupní smlouvy a/nebo VOP ze strany kupujícího.

 4. II.5.  Kupující bere na vdomí, e prodávající není schopen zajistit nepetritpístup k útu, a to zejména s ohledem na nezbytnou údrbu IT prodávajícího a/nebo nezbytnou údrbu IT tetích osob.

III. KUPNÍ SMLOUVA A UZAVENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. III.1.  Vekerá vyobrazení zboí prodávajícího umístná na webu jsou ilustraní. Ust. § 1732 odst. 2 OZ se nepouije.

 2. III.2.  E-shop kupujícího obsahuje:

  1. III.2.1  Informace o zboí;

  2. III.2.2  Ceny jednotlivého zboí;

  3. III.2.3  Náklady za navrácení zboí, jestlie toto zboí ze své povahy nemůže bt navráceno obvyklou potovní cestou;

  4. III.2.4  Informace o nákladech spojench s balením a dodáním zboí. Informace o nákladech spojench s balením adodáním zboí platí vpípadech doruování zboí v rámci eské republiky.

 3. III.3.  Ceny zboí jsou uvádny vetnDPH a vech souvisejících poplatk. Ceny zboí jsou platné po dobu, kdy jsou uvedeny v e-shopu. Smluvní strany jsou oprávnny uzavít kupní smlouvu s individuálnurenmi cenami zboí, zejména v pípadvelkoobchodní vztah.

 4. III.4.  Objednávky se zadávají prostednictvím objednávkového formuláe dostupného na webu prodávajícího, ve kterém kupující uvede zejména informace o:

2 / 11

 1. III.4.1  Osobkupujícího (jméno a píjmení);

 2. III.4.2  Objednávaném zboí (které kupující umístí do nákupního koíku e- shopu);

 3. III.4.3  Zpsobu úhrady kupní ceny zboí, údaje o poadovaném zpsobu doruení objednávaného zboí;

 4. III.4.4  Informace o nákladech spojench s dodáním zboí, a

 5. III.4.5  Informace o doruovací adrese, na kterou má bt boí dorueno (dále spolenjen jako „objednávka“).

 1. III.5.  Kupující je oprávnn zkontrolovat a mnit údaje, které do objednávkového formuláe vyplnil, a to jetped konenm odesláním objednávky. Objednávku odele kupující prodávajícímu kliknutím na tlaítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím povaovány za správné. Prodávající je povinen bezodkladnpo obdrení objednávky její pijetí kupujícímu potvrdit elektronicky na adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formulái, píp. v útu kupujícího, je-li objednávka uinna kupujícím pihláenm ve svém útu.

 2. III.6.  Prodávající je vdy oprávnn s ohledem na charakter objednávky (mnoství zboí, výše kupní ceny, pedpokládané náklady na dopravu) poádat kupujícího o optovné potvrzení objednávky.

 3. III.7.  Kupní smlouva je uzavena okamikem doruení pijetí objednávky, jeje prodávajícím zasláno kupujícímu elektronicky na adresu uvedenou kupujícím vobjednávkovém formulái, píp. vútu kupujícího, je-li objednávka uinna kupujícím pihláenm ve svém útu.

 4. III.8.  Kupující bere na vdomí, e k uinní objednávek zboí prostednictvím e-shopu a uzavení kupní smlouvy je nezbytné uití komunikaních prostedkna dálku. Náklady vzniklé kupujícímu na prostedky komunikace na dálku v souvislosti s uzavením kupní smlouvy (zejména náklady na internetové pipojení) si hradí kupující sám s tím, e tyto náklady se nelií od základní sazby.

3 / 11

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

IV.1. Kupující se zavazuje uhradit cenu objednaného zboí spolu s náklady spojenmi na balení a dodání zboí ve smluvené výši, a to následujícími zpsoby:

 1. IV.1.1  v hotovosti nebo platební kartou na prodejnách prodávajícího, v pípadvyzvednutí objednávky osobnv prodejnprodávajícího;

 2. IV.1.2  v hotovosti na dobírku na doruovací adrese uvedené v objednávce;

IV.1.3 bezhotovostnpevodem na úet prodávajícího . 2002273562/2010, vedenu Fio banka a.s. (dále jen „úet prodávajícího“);

IV.1.4 bezhotovostnplatební kartou prostednictvím platební brány Gopay

Kupní cenou se dále rozumí i náklady spojené s dodáním zboí, nestanovují-li VOP jinak.

 1. IV.2.  Prodávající není oprávnn poadovat od kupujícího zaplacení zálohy i jiné obdobné platby. Tímto není doten l. IV.5 VOP ohlednpovinnosti uhradit kupní cenu zboí pedem.

 2. IV.3.  Kupní cena je splatná:

  1. IV.3.1  v pípadplatby v hotovosti i v pípadplatby na dobírku pi pevzetí zboí;

  2. IV.3.2  v pípadbezhotovostní platby do 3 dnod uzavení kupní smlouvy;

 3. IV.4.  V pípadbezhotovostní platby je kupní cena zaplacena okamikem pipsání odpovídající kupní ceny na úet prodávajícího. Kupující je povinen identifikovat platbu pomocí variabilního symbolu, kterm je íslo objednávky.

 4. IV.5.  Prodávající je oprávnn, zejména v pípad, e ze strany kupujícího nedojde k opakovanému potvrzení objednávky (l. III.6. VOP), ádat uhrazení celé kupní ceny jetped odesláním zboí kupujícímu. Ust. § 2119 odst. 1 OZ se nepouije.

 5. IV.6.  Prodávající je oprávnn kupní cenu svého zboí mnit a pípadntéposkytovat z nj slevy. Pípadné slevy z kupní ceny zboí nelze vzájemnkombinovat.

 6. IV.7.  Ukládají-li tak obecnzávazné právní pedpisy, vystaví prodávající na úhradu kupní ceny daovdoklad - fakturu. Prodávající je plátcem danz pidané hodnoty. Daovdoklad – fakturu vystaví prodávající po uhrazení ceny zboí a zale jej v elektronické podobelektronicky na adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formulái, píp. v útu kupujícího, je-li objednávka uinna kupujícím pihláenm ve svém útu.

4 / 11

IV.8. Podle zákona o evidenci treb je prodávající povinen vystavit kupujícímu útenku. Zároveje povinen zaevidovat pijatou trbu u správce danonline; v pípadtechnického vpadku pak nejpozdji do 48 hodin.

V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. V.1.  Kupující je s vjimkou stanovenou v l. V.5. a v l. V.6. tchto VOP oprávnn dle ust. § 1829 OZ odstoupit od kupní smlouvy ve lht14 dnode dne:

  1. V.1.1  pevzetí zboí;

  2. V.1.2  ode dne pevzetí poslední dodávky zboí, je-li pedmtem kupní smlouvy dodání nkolika druhzboí nebo nkolika ástí;

  3. V.1.3  ode dne pevzetí první dodávky zboí, je-li pedmtem kupní smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboí.

 2. V.2.  Odstoupení od smlouvy musí bt kupujícímu odesláno ve lhtstanovené v pedchozím odstavci, a to na (i) adresu sídla prodávajícího (ii) adresu kterékoliv prodejny, nebo (iii) na e-mailovou adresu prodávajícíhoINFO@MONOCOFFEE.CZ. Kupující je oprávnn vyuít pro odstoupení od smlouvy vzorovformuláprodávajícího, kternalezne v píloze tchto VOP.

 3. V.3.  Dojde-li k platnému odstoupení od smlouvy, kupní smlouva se od poátku ruí. Kupující je v takovém pípadpovinen vrátí zboí kupujícímu bez zbyteného odkladu, nejpozdji do 14 dnode dne odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající je povinen bez zbyteného odkladu, nejpozdji do 14 dnode dne odstoupení od kupní smlouvy, vrátit kupujícímu vechny peněžní prostedky vetnnákladna dopravu, které od nho na základkupní smlouvy obdrel, a to stejnm zpsobem, jakm je obdrel. Prodávající je oprávnn vrátit vekeré peněžité prostedky poskytnuté kupujícím jinm zpsobem pouze, pokud s tím kupující vyslovil souhlas a nevzniknou tím kupujícímu dalí náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit pijaté peněžní prostedky kupujícímu díve, nemu kupující zboí vrátí nebo prokáe, e zboí prodávajícímu odeslal.

 4. V.4.  Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboí prodávajícímu, a to i v tom pípad, kdy zboí nemůže bt vráceno pro svou povahu obvyklou potovní cestou.

 5. V.5.  Kupující není oprávnn dle ust. § 1837 OZ mimo jiné odstoupit zejména od:

  V.5.1 kupní smlouvy o dodávce zboí, které bylo upraveno podle pání kupujícího nebo pro jeho osobu;

V.5.2 od kupní smlouvy o dodávce zboí, které podléhá rychlé zkáze, jakoi zboí, které bylo po dodání nenávratnsmíseno s jinm zboím;

page5image4102278384

5 / 11

 1. V.5.3  od kupní smlouvy o dodávce zboí v uzaveném obalu, které spotebitel z obalu vyal a z hygienickch dvodjej není moné vrátit;

 2. V.5.4  od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo poítaového programu, pokud poruil jejich pvodní obal.

 1. V.6.  Kupující není oprávnn dle ust. § 1840 OZ mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce potravin, nápojnebo jiného zboí běžné spoteby dodávaného do spotebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotebitel uril.

 2. V.7.  Nárok na úhradu kody vzniklé na zboí je prodávající oprávnn jednostrannzapoíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 3. V.8.  V pípadech, kdy má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávnn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to ado doby pevzetí zboí kupujícím. V takovém pípadje prodávající povinen vrátit kupujícímu kupní cenu bez zbyteného odkladu, a to bezhotovostnna úet, kterkupující urí.

 4. V.9.  Poskytne-li prodávající v souvislosti se zakoupením zboí kupujícímu dárek, je souasnskupní smlouvou uzavena také darovací smlouva stím, e trvání darovací smlouvy je vázáno na trvání kupní smlouvy. Dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy a jejímu ukonení, dojde také k ukonení darovací smlouvy a kupující je povinen spolu se zboím prodávajícímu vrátit i poskytnutdárek.

VI. PEPRAVA A DODÁNÍ ZBO

VI.1. Kupující je oprávnn pi objednávání zboí zvolit zpsob dopravy, a to (i) vyzvednutí osobnna prodejnprodávajícího nebo (ii) prostednictvím expresní kurrní sluby poskytované spoleností MESSENGER a.s. nebo Zásilkovna s.r.o..

VI.2.Bude-li zboí kupujícímu doruováno zpsobem sjednanm na základzvlátního poadavku kupujícího, nese kupující nebezpekody na vci a pípadné dodatené náklady spojené s tímto zpsobem dopravy.

 1. VI.3.  Bude-li zboí na základobjednávky doruováno na doruovací adresu kupujícího, je kupující povinen na doruovací adrese zboí pi dodání pevzít.

 2. VI.4.  Je-li nutné zboí doruovat opakovana/nebo jinm zpsobem, a to z dvodleících na strankupujícího, je kupující povinen uhradit náklady spojené sopakovanm doruováním zboí, píp. náklady spojené sjinm zpsobem doruení.

 3. VI.5.  Kupující je povinen co nejdíve po pevzetí zboí od prodávajícího, píp. po pevzetí zboí od pepravce, nejpozdji vak do 48 hodin, zboí prohlédnout a pesvdit se o neporuenosti obalu zboí a o vlastnostech a mnoství zboí. Pípadné vady obalu je kupující povinen bezodkladnoznámit pepravci.

6 / 11

Vpípadpodezení prodávajícího, e obal byl poruen z dvodu neoprávnného vniknutí do zásilky, není kupující povinen zásilku od pepravce pevzít.

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNNÍ

VII.1.Prodávající odpovídá kupujícímu, e vc pi pevzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, e v dob, kdy kupující vc pevzal:

 1. VII.1.1  má vc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo vrobce popsal nebo které kupující oekával s ohledem na povahu zboí a na základreklamy jimi provádné;

 2. VII.1.2  se vc hodí k úelu, kterpro její pouití prodávající uvádí nebo ke kterému se vc tohoto druhu obvykle pouívá;

 3. VII.1.3  vc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo pedloze, byla-li jakost nebo provedení ureno podle smluveného vzorku nebo pedlohy;

 4. VII.1.4  je vc v odpovídajícím mnoství, míe nebo hmotnosti a

 5. VII.1.5  vc vyhovuje poadavkm právních pedpis.

VII.2.Projeví-li se vada v prbhu esti msícod pevzetí zboí kupujícím, má se za to, e zboí bylo vadné jipi jeho pevzetí.

VII.2.1 Kupující je oprávnn uplatnit práva zvady, která se vyskytne u spotebního zboí, do 24 msícod jeho pevzetí, a to v kterékoli prodejn, v níje pijetí reklamace moné s ohledem na sortiment prodávanch vrobknebo poskytovanch slueb, pípadni vsídle prodávajícího. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve sloitch pípadech do tí pracovních dn. Do této lhty se nezapoítává doba piměřená podle druhu zboí potebná k odbornému posouzení vady. Reklamace vetnodstranní vady musí bt vyízena bez zbyteného odkladu, nejpozdji do 30 dnode dne uplatnní reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delí lht. Marné uplynutí této lhty se povauje za podstatné poruení Smlouvy. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jakzpsob vyízení reklamace kupující poaduje; a dále potvrzení o datu a zpsobu vyízení reklamace, vetnpotvrzení o provedení opravy a dobjejího trvání, pípadnpísemné odvodnní zamítnutí reklamace.

VII.3.l. VII.1. VOP se neuplatní:

VII.3.1 u vci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

7 / 11

 1. VII.3.2  na opotebení vci zpsobené jejím obvyklm uíváním;

 2. VII.3.3  u pouité vci na vadu odpovídající míe pouívání nebo opotebení, kterou vc mla pi pevzetí kupujícím, nebo

 3. VII.3.4  vyplvá-li to z povahy vci.

VII.4.nemá-li vc vlastnosti stanovené v l. vii.1. tchto VOP, může kupující poadovat i:

 1. VII.4.1  dodání nové vci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepiměřené;

 2. VII.4.2  vmnu souásti, pokud se vada tká pouze souásti vci;

 3. VII.4.3  není-li to moné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to vak vzhledem k povaze vady neúmrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbyteného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranní vady.

VII.5.Právo na dodání nové vci, nebo vmnu souásti má kupující i v pípadodstranitelné vady, pokud nemůže vc ádnuívat pro opakovanvskyt vady po opravnebo pro vtí poet vad. V takovém pípadmá kupující i právo od smlouvy odstoupit.

VII.6.Kupující je oprávnn vedle práv uvedench vl. Chyba! Nenalezen zdroj odkaz.. a VII.5. tchto VOP poadovat piměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na piměřenou slevu i v pípad, e mu prodávající nemůže dodat novou vc bez vad, vymnit její souást nebo vc opravit, jakoi v pípad, e prodávající nezjedná nápravu v piměřené dobnebo e by zjednání nápravy spotebiteli psobilo znané obtíe.

VII.7.Kupující má právo na úhradu nutnch náklad, které mu vznikly v souvislosti s uplatnním práv z odpovdnosti za vady, ledae se jednalo o zjevnneoprávnnou reklamaci.

VIII. DALÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

VIII.1. Kupující nabvá vlastnické právo ke zboí zaplacením celé kupní ceny.

VIII.2. Nebezpekody na zboí pechází na kupujícího jeho pevzetím.

VIII.3. Kupující bere na vdomí, e prodávající není vázán ádnmi kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) OZ, a to ani ze zákona, tak ani dobrovoln.

VIII.4. Kupující na sebe pebírá nebezpeí zmny okolností.

8 / 11

VIII.5. Pro eení sporje kupující oprávnn vyuít mimosoudního zpsobu eení spor(tzv. ADR), kde píslunm orgánem k rozhodování je eská obchodní inspekce, se sídlem tpánská 567/15, 120 00 Nové Msto,HTTPS://WWW.COI.CZ/INFORMACE-O-ADR/, e-mail: ADR@COI.CZ.

VIII.6. Kupující je dále oprávnn k eení sporsouvisejících s jejich online nákupem na e-shopu sprodávajícím vyuít online platformu ODR (pomocí elektronického formuláe) zízenou Evropskou komisí a dostupnou na adreseHTTP://EC.EUROPA.EU/CONSUMERS/ODR. Kontaktním místem ODR pro eskou republiku je Evropské spotebitelské centrum, se sídlem tpánská 567/15, 120 00 Nové Msto. Subjektem píslunm eit stínosti podané skrze platformu ODR je eská obchodní inspekce.

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJ

IX.1. Kupující bere na vdomí, e prodávající zpracovává jeho osobní údaje v rzném rozsahu, a to v závislosti na úelu zpracování. Vekeré informace o zpracování osobních údajkupujících jsou uvedeny ve zvlátním dokumentu dostupném na této adrese.

page9image4103046176 page9image4103046480 page9image4103046784

9 / 11

X. ZÁVRENÁ USTANOVENÍ

 1. X.1.  Vekeré právní vztahy vzniklé mezi prodávajícíma kupujícím se ídí právním ádem eské republiky. Volbou práva podle pedchozí vty není kupující, kterje spotebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního ádu, od nichse nelze smluvnodchlit, a jeby se v pípadneexistence volby práva jinak pouila.

 2. X.2.  Stane-li se nebo bude-li njaké ustanovení tchto VOP prohláeno za neplatné, nebo neúinné, bude takové ustanovení nahrazeno takovm ustanovením, které bude nejlépe odpovídat zamýšlenému úelu VOP stím, e platnost ani vymahatelnost ostatních ustanovení VOP není tímto dotena.

 3. X.3.  Kupující bere na vdomí, e prodávající kupní smlouvu vetnVOP archivuje v elektronické forma kupující k ní nemá pístup. Kupní smlouva vetnobchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podoba není pístupná.

 4. X.4.  l. III.5., IV.2., V.1., V.2., V.3., V.5., V.8., VII., VIII.5., VIII.6. tchto VOP se nepouijí pípady, kdy kupující vystupuje ve vztahu s prodávajícím jako podnikatel a jedná v rámci své podnikatelské innosti.

 5. X.5.  Nedílnou souástí tchto VOP je vzorovformulápro odstoupení od kupní smlouvy.

X.6. Kontaktní údaje prodávajícího:

 1. X.6.1  adresa pro doruování:

 2. X.6.2  e-mailová adresa:

 3. X.6.3  telefon:

Vacínova 5, 180 00 Praha 8 info@monocoffee.cz
+420 736 445 962.

10 / 11

FORMULÁPRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY1 obchodní spolenosti
mono-coffee s.r.o.

se sídlem Berlínská 1488/7, Hostiva, 102 00 Praha 10
I
O: 173 76 866
zapsané v obchodním rejst
íku vedeném Mstskm soudem v Praze, oddíl C, vloka 370855

PRODÁVAJÍCÍ:
mono-coffee s.r.o.
I
O: 173 76 866
se sídlem Berlínská 1488/7, Hostiva
, 102 00 Praha 10 E-mailová adresa: info@monocoffee.cz

Oznamuji/oznamujeme (*), e tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboí:
..............................................................................

page11image4103654688 page11image4103654992 page11image4103655296page11image4103655600

íslo objednávky Datum objednání Datum obdrení

KUPUJÍCÍ:
Jméno a p
íjmení/ Obchodní firma

IO (fyzické osoby nevyplují): Bytem/Sídlem:

.......................... .......................... ..........................

.......................... .......................... ..........................

page11image4103683520

Dne .......................... Podpis .........................

1 Formulář prosím vyplňte, vytiskněte a podepište. Následně je potřeba jej přiložit v listinné formě k vrácenému zboží, anebo jej naskenovat a zaslat elektronicky na shora uvedenou e-mailovou adresu prodávajícího.
* nehodící se škrtněte

page11image4103716384

11 / 11